ถาม : สมัครเป็น Dealer กับ Balloon Serv. ดีอย่างไร

1. การยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในจีนเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
2. ถ้าจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพิ่มเป็น  2 หรือ 3 ประเภท ค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่
3. ถ้าจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วจะคุ้มครองทั่วประเทศหรือไม่ และระยะเวลาคุ้มครองนานแค่ไหน
4. เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอะไรบ้าง

ตอบ :

จากการสอบถามจากสำนักงานที่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า พบว่า

1.ค่าใช้จ่ายสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 1 เครื่องหมาย 1ประเภท เท่ากับ 3400 หยวน ถ้าใช้เครื่องหมายการค้าเดิมจดประเภทที 2 คิดเพิ่มอีก 3160 หยวน (เช่นจดทะเบียนประเภทอุปกรณืกีฬาต้องเสียค่าใช้จ่าย 3400 หยวน ถ้านำเครื่องหมายการค้าเดิมไปจดทะเบียนเพิ่มในประเภทเสื้อผ้าซึ่งอยู่คนละประเภทแล้ว ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 3160) ทั้งนี้ ภายใน 1 ประเภท ผู้ประกอบการสามารถเลือกชนิดสินค้าได้ 10 อย่าง
2.เมื่อจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วจะมีผลคุ้มครองทั่วประเทศจีน โดยมีระยะเวลาคุ้มครองนาน 10 ปี โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปีเพิ่มเติม ทั้งนี้ การต่ออายุเครื่องหมายการค้าต้องทำก่อนหมดอายุหกเดือน
3.เอกสารที่ต้องใช้ประกอบด้วย
- ชื่อบริษัท(จีนและอังกฤษ
- ที่อยู่บริษัท (จีนและอังกฤษ)
        - ตัวอย่างเครื่องหมายการค้า(ฉบับดิจิตอล)
- ชื่อสินค้าที่ต้องการจดทะเบียนอย่างละเอียด
- หนังสือมอบอำนาจ
4.วิธีดำเนินการหากมีผู้มาละเมิดเครื่องหมายการค้าของเรา สามารถดำเนินการได้ดังนี้ครับ
ขั้นแรก       ส่งหนังสือตักเตือนจากสนง.กฏหมาย
ขั้นที่สอง    หากผู้ทำการละเมิดยังเพิกเฉย สามารถยื่นฟ้องต่อศาลได้หากต้องการให้ชดใช้ค่าเสียหาย แต่หากไม่ต้องการชดใช้ค่าเสียหาย(ต้องกหารแค่ให้หยุดการละเมิด)สามารถยื่นคำร้องต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาแทนได้
ค่าใช้จ่ายมีดังนี้
        ส่งหนังสือตักเตือนประมาณ                                                6000 หยวน
ฟ้องศาลเสียค่่าใช้จ่ายประมาณ                                        50100 หยวน
ฟ้องกรมเครื่องหมายการค้าเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 20000 หยวน
ทั้งนี้ เราสามารถจ้างให้บริษัทตัวแทนคอยดูแลเครื่องหมายการค้าของเรา โดยหากมีคนอื่นมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่คล้ายหรือเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของเรา ทางบริษัทตัวแทนจะแจ้งให้เราทราบเพื่อดำเนินการคัดค้านต่อไป ซึ่งส่วนนี้เสียค่าใช้จ่าย 4800 หยวน