ถาม : สินค้า Balloon Serv. ถูกกว่ารายอื่นหรือไม่

ขอทราบรายละเอียดการจดทะเบียนฉลากสินค้าประเภทน้ำมันพืช โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การยื่นขอขออนุมัติฉลากอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์จำพวกน้ำมันพืช ต้องทำการขึ้น หรือจดทะเบียนฉลากหรือไม่
2. ขั้นตอนการขึ้น/จดทะเบียนขออนุมัติฉลากอาหาร จะต้องเตรียมเอกสารประกอบการยื่นอะไรบ้าง, ต้องยื่นที่หน่วยงานใด, และการขออนุมัติฉลากอาหารขอครั้งเดียวใช้ได้ตลอดเลยไหมหรืออย่างไร
3. ผู้ที่สามารถดำเนินการขอจดทะเบียนฉลากอาหาร เป็นผู้ผลิตในประเทศไทยได้หรือไม่ หรือต้องเป็นผู้ที่
นำเข้าในประเทศจีน
4. สินค้า 1 ตรา 1 บรรจุภัณฑ์ สามารถให้ผู้นำเข้า2 รายจดฉลากสินค้าได้หรือไม่
5. สิทธิความเป็นเจ้าของหลังการจดทะเบียน เป็นของผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ที่ทำการรจดฉลาก
6. ผู้นำเข้าหรือผู้จัดจำหน่ายต้องเป็นนิติบุคลลในจีนหรือไม่และต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าหรือไม่
7. Nutrition Facts ต้องแสดงบนฉลากหรือไม่
8. หลักฐานที่ได้หลังการขึ้น/จดทะเบียนฉลากจากจีนคืออะไร

ตอบ :

1.ต้องขึ้นทะเบียนแน่นอน
2. ผู้ยื่นขออนุมัติฉลากอาหาร จะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
                      - แบบฟอร์มการขออนุมัติฉลากอาหาร
                      - ฉลากสินค้าที่ออกแบบแล้วและรายละเอียดในการใช้
                      - เอกสารแนบเกี่ยวกับรายละเอียดที่ระบุบนฉลากสินค้า
                      - กฎระเบียบที่เกี่ยวกับฉลากอาหารของประเทศที่นำเข้า หรือท้องที่
                      - ตัวอย่างฉลากสินค้าอาหาร 6 ชุด กรณีไม่สามารถนำส่งฉลากอาหารได้ ให้อนุโลมใช้เป็น รูปภาพที่เห็นได้ชัดแทน
                      - เอกสารอื่นๆ ตามที่มีการร้องขอ
ในกรณีที่ชนิดของสินค้าและวิธีการมีความเหมือนกัน แต่มีความแตกต่างในเรื่องของการบรรจุหีบห่อ   ให้ผู้ยื่นขอนำมายื่นขอฉลากอาหารเป็นประเภทเดียวกันได้
          ในการยื่นขออนุญาตฉลากอาหาร จะต้องมีตัวอย่างอาหารนั้นๆ มายื่นเพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
          หน่วยงานรับเรื่องคือกรมตรวจสอบและกักกันที่นำเข้าและส่งออกแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (中国检验检疫局,China Inspection and Quarantine Bureau) โดยต้องยื่นเรื่องต่อสำนักงานสาขาในแต่ละท่าเรือที่เราจะนำสินค้าเข้า เช่น ถ้านำเข้าผ่านท่าเรือกว่างโจวต้องขอที่กว่างโจว ถ้าจะไปนำเข้าที่เซี่ยงไฮ้เพิ่มเติมอีกท่าเรือหนึ่งต้องยื่นเรื่องขออนุญาตใหม่
3. โดยปกติจะเป็นผู้นำเข้าเป็นผู้ยื่นขออนุญาต เนื่องจาก เวลานำเข้าต้องทีชื่อผู้นำเข้าตรงกับใบขออนุญาตฉลากจึงจะสามารถนำเข้าได้
4.ได้  
5.เป็นของผู้จดทะเบียน แต่ในกรณีเปลี่ยนผู้นำเข้า ผู้ส่งออกไทยสามารถให้ผู้นำเข้ารายใหม่ไปยื่นขออนุญาตฉลากใหม่ได้ ไม่ถูกจำกัดแต่อย่างใด ส่วนผู้นำเข้าคนเก่าจะไม่สามารถนำเข้าของเราได้เนื่องจากใบอนุญาตฉลากใช้ได้จำกัดเฉพาะยี่ห้อ บรรจุภัณฑ์ที่อนุญาตเท่านั้น ถ้าเค้าไปจ้างบริาัทไทยผลิตเลียนแบบยี่ห้อเรา เราสามารถร้องขอให้คุ้มครองเครื่องหมายการค้าได้
6.ผู้นำเข้าต้องเป็นนิติบุคคล
    7.ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าที่นำเข้า เบื้องต้นจากการสำรวจน้ำมันพืชที่นำเข้าจากสหรัฐฯ บนฉลากไม่มีการแสดง Nutrition Facts แต่อย่างใด
    8.หลักฐานที่ได้คือเอกสารรับรองความสะอาด (食品卫生许可证) ซึ่งจะต้องใช้เวลานำสินค้าเข้าห้าง ทั้งนี้ การยื่นขอฉลาก ในขั้นแรก ต้องยื่นแจ้งเพื่อบันทึกกับสำนักงานในท่าเรือที่จะนำเข้าก่อน เมื่อได้ใบอนุญาตฉลากมาแล้ว จะใช้ใบอนุญาตดังกล่าวเพื่อเป็นหลักฐานในการนำเข้าชุดต่อไป